Skoolreëls

 1. Skoolreëls
  1. Kleredrag en Voorkoms
   1. Leerders moet altyd skoon en netjies in skooldrag gekleed wees, behalwe as anders bepaal word deur die Skoolhoof.
   2. Leerders se hare
    1. Dogters se hare moet netjies wees. Alle dogters wie se hare oor die kraag hang, moet dit netjies vasmaak met die goedgekeurde bykomstighede nl. Rooi/Wit/Swart linte of Alice-band/haarband/tokio’s/bobbin.
    2. Seuns se hare moet kort en gelyk geknip wees.
    3. Highlights en gekleurde hare word nie toegelaat nie.
   3. Juwele
    1. Slegs polshorlosies word toegelaat.
    2. Geen oorbelle, hangertjies of armbande mag gedra word deur seuns of meisies nie.
   4. Naels
    1. Seuns en dogters moet kort en versorgde naels hê.
    2. Geen naellak mag gedra word nie.
  2. Skool Bywoning
   1. Dit word van alle leerders verwag om gereeld en stiptelik skool by te woon.
   2. Alle leerders moet daagliks om 07h30 vorr hulle voogklasse aantree.
   3. Indien 'n leerder afwesig is, word van sy/haar ouers verwag om die skool skriftelik, telefonies of via SMS/e-pos in kennis te stel.
   4. Leerder stokkiesdraai/klas afwesigheid word nie geduld nie.
  3. Klaskamer Reëls
   Elke onderwyser sal saam met die leerders hul eie klasreëls sal uitwerk. Die volgende reëls geld vir alle klaskamers:
   1. Elke onderwyser is ten alle tye verantwoordelik om dissipline by die skool en by skoolverwante aktiwiteite te handhaaf. Onderwysers het volle gesag en verantwoordelikheid om by die skool die gedrag van leerders reg te stel wanneer nodig. Ernstige wangedrag moet na die skoolhoof verwys word.
   2. Leerders moet pligsgetrou daarna streef om hul skoolwerk gedurende klastyd te doen, huiswerk opdragte te voltooi en werk wat gemis is as gevolg van afwesigheid in te haal.
   3. 'n Onderwyser se opdragte moet ten alle tye gehoorsaam word. Minagting van opvoeders sal om geen omstandighede geduld word nie.
   4. Klaskamers mag net verlaat word met die toestemming van 'n onderwyser.
  4. Sorg van Skool Eiendom
   1. Leerders moet die skool en al die toerusting en fasiliteite met respek gebruik.
   2. Geen skade of kwaadwillige beskadiging van privaat of skooleiendom word toegelaat nie.
   3. Enige leerder wat doelbewus eiendom misbruik of beskadig, sal dit moet vervang of betaal vir die skade.
  5. Dwelm, Alkohol en Wapen-vrye area
   Leerders word verbied van die volgende:
   1. Rook, alkohol en dwelm misbruik word nie toegelaat by die skool nie.
   2. Besitting van sigarette, sigaret aanstekers, vuurhoudjies, dwelms, drank, pornografiese materiaal, vuurwapens, messe of ander gevaarlike wapens word nie by die skool toegelaat nie.
  6. Geweld, Boelie en Vuil taal
   1. Geweld, boelie, intimidasie of bedreigings van enige aard is oortredings wat glad nie geduld word nie.
   2. Leerders mag nie vloek of vuil taal gebruik nie.
  7. Eiendom van Leerders
   1. Leerders mag geen rekenaar speletjies, CD–spelers, radios, selfone, iPods, ens. skool toe bring nie, behalwe as toestemming van die Skoolhoof verkry is.
   2. Leeders word gevra om geen waardevolle items skool toe te bring nie. In gevalle waar dit nodig is om sulke items te bring, moet dit by die kantoor ingegee word vir bewaring.
   3. Stelery/diefstal word verbied by die school/
  8. Terrein Verlating Tydens Skoolure
   1. Geen leerder mag die skoolterrein verlaat sonder toestemming van die kantoor nie.
   2. Die skool verkies dat afsprake met bv. dokters, tandartse, ens. na skoolure gemaak word, of gedurende vakansies.
   3. 'n Leerder wat die skoolterrein verlaat gedurende skoolure moet 'n brief van hy/sy ouer by die kantoor ingee, wat toestemming vra. Hy/Sy moet eers aanmeld by die sekretaresse om uit te teken.
   4. 'n Leerder what in skoolure siek word moet dit rapporteer aan die klasonderwyser, wat die kind se ouer sal kontak. Leerders moet uitgeteken word deur hul ouer of afgevaardigde volwassene, wanneer hul die leerder kom haal.
  9. Algemene Optrede
   1. Onder geen omstandighede sal leerder toegelaat word om enigiets by die skool te verkoop nie, , behalwe as dit verband hou met skool fondsinsameling of 'n projek waarvoor 'n onderwyser die nodige toestemming verkry het.
   2. Oneerlikheid, leuens, onbeskofheid of ander gedrag wat in die opinie van die Skoolhoof afkeuringswaardig is, sal deur die Skoolhoof hanteer word.
   3. Oneerbiedigheid teenoor die nasionale symbole (nasionale vlag, volkslied, ens.) of die Republiek van Suid-Afrika asook die skoolvlag en skoollied sal nie geduld word nie.
   4. Enige swak gedrag in die klaskamer, op die skool terrein, gedurende skool uitstappies of enige skoolfunksie, insluitend enige gedrag wat die skool 'n slegte naam gee, sal nie geduld word nie.
   5. Alle rommel moet in die gegewe asblikke gegooi word en nie in die klaskamers of op die skoolterrein gelaat word nie.
   6. Leerders mag nie die gesag van die Skoolhoof of personeel minag nie.
   7. Uiteenspatting van klasse of skool deur leerders is verbode.
   8. Leerders mag nie areas wat deur die Skoolhoof verbied word binnegaan nie.
 2. Dissiplinêre Reëls
  In 'n poging om dissipline by die skool te handhaaf en om seker te maak dat onderrig nie ontwrig word deur gedragsprobleme nie, word die volgende reëls deur die Bestuursraad voorgestel.
  1. Gewone Oortredes
   1. Die volgende word beskou as Gewone Oortredings:
    1. Laatkom
    2. Nalaat om skoolwerk te voltooi (klaswerk en huiswork).
    3. Stokkiesdraai of die nie-bywoning van klas periodes.
    4. Rommelstrooi op die skoolterrein.
    5. Die gebruik van vuil taal.
    6. Verkeerde uniform
    7. Klein ontwrigtende optredes
   2. Onderwysers sal die bogenoemde oortredes aanspreek en rekord hou van die datum van die oortreding, die aard van die gedrag, die naam van die leerder en hoe die saak opgelos is. Die onderwyser mag die leerder aanspreek, verbale waarskuwings gebruik of die leerder skriftelik berispe om die probleem op te los.
   3. Nadat drie gewone oortredings teen 'n leerder aangeteken is, moet die saak na die skoolhoof verwys word, wat saam met die onderwyser een van die volgende sal uitvoer:
    1. Stel die ouer van die kind telefonies en/of skriftelik in kennis as 'n poging om die onaanvaarbare gedrag reg te stel.
    2. Gee aan die leerder huiswerk onder toesig en verseker dat ouers betyds ingelig word
    3. Die leerder van skool aktiwiteite skors bv. sport of kultuur aktiwiteite
   4. As die leerder aanhou om gewone oortredings te begaan, sal 'n waarskuwingsbrief aan die ouer gestuur word. As die gedrag voortduur, sal die ouer skool toe geroep sal word om die saak en die waarskynlikheid van ernstige aksies deur die skool te bespreek.
  2. Skedule 1 - Wangedrag
   1. 'n Leerder sal skuldig wees van Skedule 1 wangedrag as hy/sy:
    1. ernstige bedreigings maak, of ernstige ontwrigtings aan die onderwys in 'n klas veroorsaak;
    2. betrek is in 'n sameswering om deur kollektiewe aksie die ordelike funksionering van die skool te ontwrig;
    3. om die waardigheid van enige leerder of enige ander mens aan te tas, wat rassistiese opmerkings insluit;
    4. verspreiding of die besitting van enige toets of eksamenmateriaal wat ander in staat kan stel om 'n onregverdige voordeel in 'n toets of eksamen te kan hê;
    5. oneerlikheid tydens 'n toets of eksamen of enige vorm van assessering soos 'n werksopdrag;
    6. enige onsedelike gedrag;
    7. seksuele teistering van 'n ander persoon;
    8. verspreiding of besitting van pornografiese materiaal;
    9. rook of besitting van sigarette; or
    10. Onder die invloed of in besit van alkohol/enige dwelms of verbode middels.
   2. Nadat 'n Skedule 1-wangedrag teen 'n leerder se naam aangeteken is, moet die saak skriftelik na die Skoolhoof verwys word. Na 'n deeglike ondersoek en die bevestiging van die bewering, sal die Skoolhoof 'n skriftelike waarskuwing aan die ouer stuur.
   3. Verdere oortredings in hierdie kategorie sal as ernstige wangedrag hanteer word.
  3. Skedule 2 – Ernstige Wangedrag
   1. Die volgende dade word beskou as Ernstige Wangedrag:
    1. Verkragting;
    2. Onsedelike aanranding;
    3. Seksuele teistering met verswarende omstandighede;
    4. Aanranding met die bedoeling om ernstige ligaamlike besering te veroorsaak;
    5. Algemene aanranding van 'n onderwyser;
    6. Ernstige intimidasie van ander leerders, onderwysers en ander skool personeel;
    7. Kwaadwillige beskadiging van skool/staats-eiendom;
    8. Diefstal met verswarende omstandighede;
    9. Rowery;
    10. Besitting van gevaarlike wapens op die skoolterrein;
    11. Die besitting, verkoop of gebruik van onwettige middels;
    12. Die besitting van onwelvoeglike materiaal, insluitende
     materiaal wat enige vorm van seksuele beelde uitbeeld.
    13. Om onder die die invloed van alkohol of onwettige middels te wees op die skoolterrein of by 'n skoolfunksie buite die skoolterrein.
    14. Diefstal van eksamenvrastelle of die besitting of verkoop van sulke gesteelde papiere;
    15. Herhalende Gewone Oortredes en Skedule 1 Wangedrag
   2. Nadat 'n Ernstige Wangedrag teen 'n leerder aangeteken is, moet die saak skriftelik na die Skoolhoof verwys word. Na 'n deeglike ondersoek en die bevestiging van die bewering, moet die saak na die Dissiplinêre Kommitee verwys word.
 3. Verantwoordelikhede van Leerders
  1. Met aanvaring van die Gedragskode deur ouers, moet leerders die kode gehoorsaam.
  2. Die Leerder Leierskap moet die Gedragskode bevorder, maar het nie die gesag om ander leerlinge te straf nie.
 4. Verantwoordelikhede van Ouers in belang van die Gedragskode
  1. Die meeste verantwoordelikheid vir die leerder se gedrag lê by die ouer, van wie verwag word om die skool te ondersteun en seker te maak dat leerders die skoolreëls ken en verantwoordelikheid vir hul wangedrag aanvaar.
  2. Ouers/Voogde moet vergaderinge bywoon wat deur die Bestuursliggaam vir hulle byeengeroep word.
 5. Proses vir Ernstige Wangedrag
  1. In ooreenstemming met Government Gazette 189 van 1990 en Provinsiale Gazette 236 van 1997, sal die volgende prosedures gevolg word in die geval van ernstige wangedrag om 'n regverdige verhoor te verseker. Oplegging van straf soos skorsing en uitsetting kan alleenlik opgelê word na deeglike uitvoering van die volgende proses:
   1. Enige leerder wat daarvan verdink word dat hy/sy 'n oortreding begaan het wat kan ly tot skorsing of uitsetting moet na die shoolhoof geneem word. Die skoolhoof sal na die die getuienis luister en besluit watter verdere aksie geneem moet word.
   2. In geval waar die leerder aangekla word van ernstide wangedrag moet die skoolhoof the leerder se ouers skriftelik in kennis stel van die voorgestelde aksie en reël vir 'n regverdige verhoor deur 'n klein dissipplinêre komitee aangewys deur die Bestuursraad.
   3. Die skoolhoof moet skriftelike verslag van die saak aan die Streeksdirekteur stuur om die besluit om die leerder aan te kla te verduidelik.
   4. 'n Kopie van die aanklagte moet persoonlik aan die leerder oorhandig word en ook per voorafbetaalde geregisteerde pos aan sy/haar ouers/voogde se laaste bekende woonadres gestuur word.
   5. Indien die leerder persoonlik skriftelik or verbaal skuld erken teenoor die skoolhoof, word die leerder geag skuldig te wees aan ernstige wangedrag soos aangekla.
   6. Die hoof van die Openbare Skool wat die leerder bywoon of 'n amptenaar wat skriftelik aangestel deur die HOD, sal optree as die voorsittende beampte van die verhoor.
   7. In geval waar die leerder skuld aan ernstige wangedrag erken, sal die skoolhoof of die aangestelde amptenaar aanbelings maak vir die instelling van korrektiewe stappe na die Streekdirekteur. Waar uitsetting van die leerder aanbeveel word, sal die aanbeveling aan die HOD gestuur word.
   8. In geval waar die leerder skuld ontken, sal die voorstittende beampte 'n opleier by die skool skriftelik aanstel om op te tree as aanklaer. Die voorstittende beampte sal die saak aanhoor en, indien die leerder skuldig bevind word, 'n aanbeveling vir korrektiwe aksies maak om te implementeer.
   9. Leerders moet die aanklagte verstaan en vyf (5) dae kennis gegee word van die plek, tyd en datum van die verhoor.
   10. Tydens die verhoor kan die aanklaer verbale getuienis, geskrewe verklarings en dokumente voorlê as getuienis.
   11. Die leerder het die reg om persoonlik teenwoordig te wees en om deur sy/haar opuers/voogde of 'n persoon genomineer deur sy/haar ouers/voogde verteenwoordig te word in die verhoor. Die partye het die reg om:
    • verhoor te word deur onpartydige persone
    • met respek behandel te word
    • om feite van die leerder aan te bied deur sy/haar verbaal of geskewe verklaring aan te bied met verdere dokumentere bewys soos beskikbaar ter verdediging van die leerder
    • om enige getuie ten ondersteuning van die aanklag te ondervra
    • toegang te verkry na enige dokumentere bewys ter ondersteuning van die aanklag
    • om skriftelik ingelig te word indien die besluit skorsing of uitsetting is
   12. Die skool se Bestuursraad word verplig om 'n volledige rekord te hou van die gebeure en uitkoms van die dissiplinêre verhoor.
   13. In geval die leerder skuldig bevind word kan die Voorsittende Beampte die volgende korrektiewe aksies instel:
    • waarskuwing of aanspreking van die leerder
    • oplê van detensie na skool-ure vir 'n spesifieke tyd
    • skorsing van 'n tydperk van tot 'n week of van 'n redelike tyd indien gewag word vir die goedkeuring van die Hoof van die Departement vir uitsetting.
   14. Die beoogde dissiplinêre prosedure soos hier beskryf sal op 'n reverdige, gelyke, oop en deursigtige manier hanteer word.
 6. Skorsing van 'n Leerder vir Ernstige Wangedrag
  1. Ingevolge Afdeling (1) van SASA, mag'n Bestuursraad 'n leerder skors op redelike gronde en as 'n voorsorgmaatreël indien ernstige wangedrag vermoed word, maar dit alleenlik toepas nadat die leerder redelike geleentheid gegun is om voorleggings te maak in verband met die skorsing.
  2. Indien 'n leerder geskors is moet die Bestuursraad die dissiplinêre aksie binne 7 (sewe) skooldae vanaf die datum van skorsing uitvoer, alternatiewelik moet die Bestuursraad goekeuring kry vanaf die Hoof van die Departement om die skorsing te verleng.
  3. Ingevolge Afdeling 9(1)(C) van SASA, mag 'n Bestuursraad 'n leerder vir 'n maksimum periode van 7 (sewe) skooldae skors na 'n regverdige verhoor.
  4. Ingevolge Afdeling 9(1)(E) van SASA, mag 'n Bestuursraad 'n leerder skors of die skorsing verleng vir 'n maksimum periode van tot 14 skooldae hangende 'n besluit van die Hoof van die Departement om die leerder uit die skool te sit.
 7. Ernstige Wangedrag en die Wet
  1. Ernstige wangedrag wat oortredings van die wet mag insluit moet deur die polisie ondersoek en as nodig na 'n Geregshof verwys word.
 8. Instelling van aksie wat kan lei tot Skorsing of Uitsetting
  1. Die leerder more deur die skoolhoof ondervra word
  2. 'n Dissiplinêre verhoor kan aangevra word op grond van die bewyse wat versamel is
  3. Slegs die Skoolhoof kan 'n dissiplinêre aksie vir enrstige wangedrag teen 'n leerder instel
  4. Die Skoolhoof kan slegs die dissiplinêre aksie in verband met ernstige wangedrag instel indien:
   1. Daar genoegsame bewys is om sodanige aksie te regverdig;
   2. en die Skoolhoof dit sien as in belang van die skool en die gemeenskap dat so 'n dissiplinêre aksie nodig is.
 9. Dissiplinêre Komitee (DK) vir Ernstige Wangedrag
  1. Op advies van die skoolhoof sal die Bestuursraad 'n DK aanstel om oor die aantuiging van ernstige wangedrag te besluit
  2. Die DK moet bestaan uit drie persone wat of lede is van die Bestuursraad of deur die Bestuursraad genomieer is.
  3. Die DK funksioneer onderhewig aan die volgende voorwaardes:
   1. Die voorsitter van die DK moet 'n ouer of gemeenskapslid van die Bestuursraad wees
   2. Die oorblywende twee lede mag nie die skoolhoof of 'n leerder van die skool wees nie
   3. Geen peroon mag deel van die DK wees indien so 'n persoon persoonlike kennis dra van die saak wat wat verhoor word nie.
  4. Die samestelling van die DK moet verteenwoordigend wees van geslag en ras om by die omstandighede te pas.
 10. Prosedure vir verhoor van Ernstige Wangedrag
  1. Reël 5 van die Berig dui die prosedures aan vir 'n verhoor van ernstige wangedrag en ander stappe om te neem om te verseker dat die proses reverdig en deursigtig is.
  2. Die beginsel van REGVERDIGHEID word verwag om te geld gedurende die dissiplinêre prosedures:
   1. Die beginsel van regverdigheid vereis dat die beskuldigde persoon al die aanklagte teen hom/haar verstaan en 'n ordentlike kans gegee word om op al die aanklagte te reageer.
   2. Dit word daarom vereis dat 'n geleentheid gegee word vir 'n deeglike ondersoek van die aanklagte deur die persoon teen wie aanklagte gemaak is.
   3. Die leerder het die reg om deur 'n regsverteenwoordiger verteenwoordig te word.
   4. Die bewyse moet regverdig deur die Dissiplinêre Komitee geëvalueer en inaggeneem word. 'n Besluit moet geneem word sonder partydigheid, kwaadwilligheid of vooroordeel teen enigiemand.
   5. Die omstandigheid van die beskuldigde en regstellende faktore (bv. die saak is 'n eerste oortreding) moet inaggeneem word.
   6. Gelykheid voor die wet vereis dat daar geen onregverdige diskriminasie plassvind nie, direk of indirek, op die basis van onder andere ras, geslag, ouderdom of geloof.
   7. Dit word ook vereis dat soortgelyke gevalle dieselfde hanteer word.
  3. Die Bestuursraad verwys 'n aanbeveling vir uitsetting aan die Hoof van die Departement na 'n regverdige verhoor.
  4. Hierdie aanbeveling van die Dissiplinêre Komitee moet skriftelik aan die Hoof van die Departement gestuur word.
  5. Die ouers van die leerder moet skriftelik in kennis gestel word van hul reg om 'n brief saam met die aanbeveling aan te stuur, om hul mening oor die geval uiteen te sit, as hulle sou wou. Hierdie brief kan deel wees van die appel proses.
  6. Die Hoof van die Departement ondersoek dan die prosedure en ander aspekte van die skuldige se vonnis en die sanksie wat aanbeveel is.
  7. Die Hoof van die Departement se besluit, na die behoorlike inagneming van die verslae en die rekord van die handelinge van die Dissiplinêre Komitee, saam met die opsionele brief van die ouers, is finaal.
  8. As die Hoof van die Departement 'n leerder wie van 'n verpligtende skool ouderdom is uitskop, moet hy/sy seker maak dat die leerder by 'n ander skool ingelaat word.
  9. As die Hoof van die Departement besluit om 'n minderde straf op die leerling te lê, anders as uitsetting, kan hy/sy na konsultasie met die SGB, 'n geskikte straf op die leerling lê; of hy/sy kan besluit om nie die straf op te lê nie en die saak terug te verwys aan die SGB vir 'n alternatiewe straf.
 11. Appel Prosedures
  1. 'n Leerder of 'n ouer van 'n leerder wat uitgeskop is, of 'n verteenwoordiger wat deur hom/haar aangewys is, kan teen die besluit van die HOD appelleer na die MEC, binne 14 (veertien) dae.
  2. Alternatiewe reëlings vir die voortdurende opvoeding van die leerder wat uitgeskop is moet deur die Hoof van die Departement gemaak word, totdat die appel gefinaliseer is.
  3. Die MEC moet binne 5 (vyf) dae die Hoof van die Departement en Bestuursraad laat weet dat die appel aangeteken is en hul met 'n kopie daarvan voorsien en hulle versoek om binne 5 (vyf) dae na die ontvanging van die appel, kommentaar te lewer omtrent die appellant se redes vir die appel en enige ander inligting wat van toepassing tot die appel is.
  4. Na die inagneming van al die inligling moet die MEC, binne 5 (vyf) dae na die ontvangs van die dokumentasie, die leerder in kennis stel van die finale besluit ten opsigte van die appel.
  5. As 'n appel deur 'n leerder wat uitgeskop is deur 'n lid van die Bestuursraad ondersteun word, moet die lid seker maak dat 'n geskikte sanksie dan teen die leerder toegepas word binne 14 dae van die datum waarop die appel volhou is.